top of page

Vedtægter

Senest opdateret: 05.05.2021

§ 1 Navn og Hjemsted


Stk. 1 Foreningens navn er NGO PILOT.


Stk. 2 Foreningens hjemsted er på Nørrebrogade 20,1,2200
KBH N, Greencubator.

 


§ 2 Formål, Vision og Mission


➢Foreningens formål er at oplyse omkring frivilligtarbejde i udlandet


➢Foreningens vision er at skabe bæredygtigforandringi markedet for internationalt
frivilligt arbejde (frivillig-rejsemarkedet)


➢Foreningens mission er at arbejdegennem tre forskelligeelementer afvidensdeling
(politisk engagement, uddannelse af aktører på markedetog research) for at nå vores
vision
Gennem fokus på vores tre områder har vi et stabiltfundament for at kunne begynde at
implementere bæredygtighed i markedet for internationaltfrivilligt arbejde.


- Politisk engagement


o   Gennem at interagere med politiske institutionerønsker vi at sprede viden om
frivillig-rejsemarkedet, der vil skabe forandringsamtidig med at vi kan drage
på deres viden og selv få en større forståelse forpraktisk implementering af
bæredygtighed i internationalt frivilligt arbejde.


o Vores politiske engagement er vigtigt for at udnyttevores research til at skabe
forandring ovenfra og ned


o (Vores politiske engagement er vigtig for at forståde præmisser hvorpå de
frivillige navigerer på markedet)

 

- Uddannelse af aktører på markedet


o   Gennem uddannelse af frivillige vil vi klæde dempå til at navigere i markedet
på en mere bæredygtig måde således at de kan væremed til at skabe
forandring


o   Vi forstår uddannelse som noget der går flereveje og hvor underviser så vel
som elev er en resurse. Derfor vil vi skabe et trygtog støttende fællesskab/netværk af frivillige, hvori alle kan dele og trække på hinandens ressourcer.


o Vores netværk af frivillige udgør et vigtigt fundamentfor vores interaktion med
politiske institutioner


- Research


o   Gennem research vil vi kontinuerligt udvide voresviden om
frivillig-rejsemarkedet og hvordan det kan gøres merebæredygtigt


o Vores netværk af frivillige udgør en vigtig resursefor vores research og
dataindsamling


o Vores research er vigtig for at skabe et politiskpres for forandring

 


§ 3 Målgruppe & Medlemmer


Stk. 1 Foreningens målgruppe er de frivillig- rejsende;men medlemmer af foreningen kan findes i en
meget bredere kreds, så længe medlemmerne tiltræderde overordnede mål i § 2.


Stk. 2 Medlemmer som kan optages, kan være enkeltpersoner,såvel som virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder jf. Stk.1. Virksomheder, organisationer og offentlige
myndigheder skal udpege én kontaktperson pr. medlemskab.


Stk. 3 Foreningen tilbyder to former for medlemskaber:


● Ordinært medlemskab.
Ordinære medlemmer betaler det af Generalforsamlingenfastsatte kontingent, og modtager
løbende information om foreningens events, debat,medie- og presse indlæg.
Foreningens medlemmer vil kunne deltage i foreningensevents, workshops, seminarer og
lignende med et reduceret deltagergebyr.


● Frivilligt medlemskab.
Frivillige medlemmer tager aktivt del i foreningensarbejde på frivillig, ulønnet basis. Arbejdet
tildeles (og overses) af et bestyrelsesmedlem eftervurdering af medlemmets kompetencer.
Arbejdet kan omfatte - men er ikke begrænset til -uddannelse og rådgivning af aktører i
markedet, tilrettelæggelse af  events samt udarbejdelseaf debat, medie- og presse oplæg.
Bestyrelsen fastsætter et nedsat kontingent, som modsvarerden indsats det enkelte medlem
yder.


Begge parter - bestyrelse og medlemmet - er berettigettil med 3 måneders varsel at meddele
ophør af det "Frivillige medlemskab". Bestyrelsenvil med dette varsel overføre medlemmet til et
"Ordinært medlemskab", såfremt medlemmets indsatseller opgave mængden tilsiger det, og
såfremt medlemmet ønsker at forblive i foreningen.
Begge medlemskategorier har stemmeret ved Generalforsamlingen.

 


Stk. 4 Bestyrelsen kan, uden Generalforsamlingens godkendelse, ændre vilkår for
medlemskaber og tilhørende kontingenter, i foreningensetableringsfase; dog ikke længere end
udgangen af året efter foreningens oprettelse.
Stk. 5 Bestyrelsen kan eksludere et medlem i følgendetilfælde:
● Medlemmet optræder på en måde, som er i konflikt medforeningens formål
● Medlemmet er i restance, og har ikke reageret på (mindst)én rykker for betaling

 


§ 4 Oprettelse


Stk. 1 Foreningen er et oplysnings-, debat- og samarbejdsforumstiftet den 09.11.2020 af:
➢Eva Duffy
➢Michael Nissen
➢Selina Hemme


Stk. 2 Driften hviler på:
• medlemskontingenter
• sponsorbidrag fra fonde, firmaer, råd, og lignende
• rådgivning af ansvarligt og bæredygtigt frivilligtarbejde
• frivilligt arbejde, ulønnet arbejdsindsats

 


Stk. 3 For foreningens forpligtelser hæfter aleneden til enhver tid værende formue.

 


Stk. 4 Ingen af foreningens stiftere, medlemmer ellersponsorer har eller kan få andel i eller gøre
krav på foreningens formue, ligesom de ikke kan dragestil ansvar for foreningens forpligtelser.

 


§ 5 Organisation


Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-7 personer,som vælges af Generalforsamlingen.


Stk. 2 Bestyrelsen udpeger i sin kreds en forpersonog en kasserer for en 2 -årig periode; dog
forskudt således, at kasseren ikke skal på valg samtidigmed forpersonen.
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges af Generalforsamlingen.Bestyrelsesmedlemmer kan
udmelde sig med 3 måneders varsel.

Stk. 3 Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen forslag til bestyrelsesmedlemmer udvalgt
således, at foreningens målgrupper (jvf. § 3) er hensigtsmæssigtrepræsenteret.


Stk. 4 Alle foreningens hverv er i udgangspunktet ulønnet, medmindre andet afgøres af
bestyrelsen.

 


§ 6 Generalforsamling


Stk. 1 Hvert år indkalder bestyrelsens forperson medmindst 3 ugers varsel til en Generalforsamling.


Stk. 2 Dagsorden for Generalforsamlingen omfattersom minimum følgende emner: 1.
Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Regnskab 4. Valgaf bestyrelsesmedlemmer 5. Valg
af kasserer 6. Fastsættelse af kontingenter 7. Indkomneforslag 8. Eventuelt.


Stk. 3 Generalforsamlingen kan kun træffe afgørelseri sager, som er på dagsorden, eller som er
skriftligt fremsat af medlemmerne med reference til stk. 2, pkt. 7 mindst 2 uger før
Generalforsamlingens afholdelse.


Stk. 4 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal,jvf. dog § 9.


Stk. 5 Hvert medlem har én stemme, som kan afgivesved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

 


§ 7 Bestyrelsens forpligtelser


Stk. 1 Bestyrelsen forpligtes at:
➢Påse overholdelse af foreningens vedtægter➢Fastsætte
driftsmæssige rammer➢Organisere events, debat, medie-og
presse indlæg➢Kommunikere med medlemmerne og påse
medlemshvervning➢Udarbejde budgetter og regnskaber


Stk. 2 Forpersonen indkalder bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel til mindst 4 årlige møder.
Ekstraordinære møder kan indkaldes på opfordring afblot ét af bestyrelsens medlemmer.


Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertalletaf bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal (jvf., dog § 9). Hvert medlem har én stemme. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Stk. 4 Efter hvert bestyrelsesmøde udsender referenten i beslutningsreferat inden 30 dage.
Referatet godkendes på efterfølgende møde.


Stk. 5 Kassereren er ansvarlig for den årlige udarbejdelseat beretning, budgetter og regnskab.


Stk. 6 Bestyrelsen skal hvert år (i fjerde kvartal)udfærdige et budget for det kommende år.
Kassereren er ansvarlig for den løbende opfølgning,og for at eventuelle afvigelser adresseres på
årets bestyrelsesmøder.


Stk 7. Bestyrelsen skal hvert år allokere midler til indsatser omkring foreningens mission for så
vidt, at det er økonomisk forsvarligt (jf. Stk 6).

 


§ 8 Regnskabsprocedurer og Revision


Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk. 2 Foreningen tegnes af forpersonen og kasserereni
foreningen.


Stk. 3 Forpersonen og kassereren sørger for sekretariatsfunktionerog det løbende
regnskabsmæssige arbejde for foreningen, herunderkontingentopkrævning og registrering.
Foreningens kasserer er ansvarlig for de regnskabsmæssigedispositioner.


Stk. 4 Foreningens regnskab revideres årligt af enaf Generalforsamlingen valgt ekstern
person. Det reviderede regnskab udsendes med indkaldelsentil den årlige Generalforsamling.


Stk. 5 Forpersonen er ansvarlig for, at revideretregnskab og årsberetning fremsendes til
bestyrelsens godkendelse, senest 4 uger før Generalforsamlingenafholdes.

 


§ 9 Vedtægtsændringer


Stk. 1 Ændring af foreningens vedtægter kræver vedtagelsemed 2/3 flertal på en
Generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerneer repræsenteret. Er mindre end
halvdelen at medlemmerne repræsenteret ved behandlingaf et vedtægtsændringsforslag kan
forslaget indbringes for en ny Generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset
fremmødeprocent.


§ 10 Ophør og udmeldelse


Stk 1 Medlemmer af foreningen kan opsige medlemskabmed 3 måneders varsel.


Stk. 2 Ved eventuel udmeldelse at foreningen forbliverindbetalt kontingent, sponsorbidrag og
andre økonomiske bidrag i foreningen.


Stk. 3 Bestyrelsen kan vedtage at indstille beslutningom foreningens ophør, likvidation, indlægning
eller sammenlægning med anden relevant organisationtil en Generalforsamling.

 


Vedtagelse kræver flertal som angivet i § 9. I ensådan situation træffer Generalforsamlingen også
afgørelse om disposition af foreningens formue.

 


Nærværende vedtægter er vedtaget på Generalforsamlingenden 01.05.2021.

 

 

bottom of page