Vedtægter 2020

§ 1 Navn og Hjemsted

 

Stk. 1 Foreningens navn er NGO PILOT.

 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er på Nørrebrogade 20, 1, 2200 KBHN, Greencubator.

§ 2 Formål, Vision og Mission

➢​Foreningens formål er at oplyse omkring frivilligt arbejde i udlandet

➢​Foreningens vision er at skabe bæredygtig​ forandring ​i markedet for internationalt frivilligt arbejde (frivillig-rejsemarkedet)​

➢​Foreningens mission er at arbejde​ gennem tre forskellige elementer af​vidensdeling (politisk engagement, uddannelse af aktører på markedet og research) for at nå vores vision.

Gennem fokus på vores tre områder har vi et stabilt fundament for at kunne begynde at implementere bæredygtighed i markedet for internationalt frivilligt arbejde.

          - Politisk engagement

  • Gennem at interagere med politiske institutioner ønsker vi at sprede viden om frivillig-rejsemarkedet, der vil skabe forandring samtidig med at vi kan drage på deres viden og selv få en større forståelse for praktisk implementering af bæredygtighed i internationalt frivilligt arbejde.

  • ​Vores politiske engagement er vigtigt for at udnytte vores research til at skabe forandring ovenfra og ned

  • ​(Vores politiske engagement er vigtig for at forstå de præmisser hvorpå de frivillige navigerer på markedet)

 

          - Uddannelse af aktører på markedet

 

  • Gennem uddannelse af frivillige vil vi klæde dem på til at navigere i markedet på en mere bæredygtig måde således at de kan være med til at skabe forandring

  • Vi forstår uddannelse som noget der går flere veje og hvor underviser såvel som elev er en resurse. Derfor vil vi skabe et trygt og støttende fællesskab/netværk af frivillige, hvori alle kan dele og trække på hinandens ressourcer.

  • Vores netværk af frivillige udgør et vigtigt fundament for vores interaktion med politiske institutioner

          - Research

  • Gennem research vil vi kontinuerligt udvide vores viden om frivillig-rejsemarkedet og hvordan det kan gøres mere bæredygtigt

  • Vores netværk af frivillige udgør en vigtig resurse for vores research og dataindsamling

  •  Vores research er vigtig for at skabe et politisk pres for forandring

§ 3 Målgruppe & Medlemmer

Stk. 1 Foreningens målgruppe er de frivillig-rejsende; men medlemmer af foreningen kan findes i en meget bredere kreds, så længe medlemmerne tiltræder de overordnede mål i § 2. Stk. 2 Medlemmer som kan optages, kan være enkeltpersoner, såvel som virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder jf. Stk. 1. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal udpege én kontaktperson pr. medlemskab.

Stk. 3 Foreningen tilbyder to former for medlemskaber:

● Ordinært medlemskab.

Ordinære medlemmer betaler det af Generalforsamlingen fastsatte kontingent, og modtager løbende information om foreningens events, debat, medie-og presseindlæg. Foreningens medlemmer vil kunne deltage i foreningens events, workshops, seminarer og lignende med et reduceret deltagergebyr.

● Arbejdende medlemskab.

Arbejdende medlemmer tager aktivt del i foreningens arbejde på frivillig, ulønnet basis. Arbejdet tildeles (og overses) af et bestyrelsesmedlem efter vurdering af medlemmets kompetencer. Arbejdet kan omfatte- men er ikke begrænset til-uddannelse og rådgivning af aktører i markedet, tilrettelæggelse af events samt udarbejdelse af debat, medie- og presse oplæg. Bestyrelsen fastsætter et nedsat kontingent, som modsvarer den indsats det enkelte medlem yder. Begge parter- bestyrelse og medlemmet- er berettiget til med 3 måneders varsel at meddele ophør af det "Arbejdende medlemskab". Bestyrelsen vil med dette varsel overføre medlemmet til et "Ordinært medlemskab", såfremt medlemmets indsats eller opgave mængden tilsiger det, og såfremt medlemmet ønsker at forblive i foreningen. Begge medlemskategorier har stemmeret ved Generalforsamlingen.

Stk. 4 Bestyrelsenkan, uden Generalforsamlingens godkendelse, ændre vilkår for medlemskaber og tilhørende kontingenter, i foreningens etableringsfase; dog ikke længere end udgangen af året efter foreningens oprettelse.

Stk.5 Bestyrelsen kan eksludere et medlem i følgende tilfælde:

●Medlemmetoptræderpåenmåde,somerikonfliktmedforeningensformål

●Medlemmeterirestance,ogharikkereageretpå(mindst)énrykkerforbetaling


 

§ 4 Oprettelse
 

Stk. 1 Foreningen er et oplysnings-, debat- og samarbejdsforum stiftet den 09.11.2020 af:

➢​Eva Duffy

➢​Michael Nissen

➢​Selina Hemme
 

Stk. 2 Driften hviler på:

• medlemskontingenter

• sponsorbidrag fra fonde, firmaer, råd, og lignende

• rådgivning af ansvarligt og bæredygtigt frivilligt arbejde

• frivilligt arbejde, ulønnet arbejdsindsats

Stk. 3 For foreningens forpligtelser hæfter alene den til enhver tid værende formue.

Stk. 4 Ingen af foreningens stiftere, medlemmer eller sponsorer har eller kan få andel i eller gøre krav på foreningens formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for foreningens forpligtelser.


 

§ 5 Organisation

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-7 personer, som vælges af Generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen udpeger i sin kreds en forperson og en kasserer for en 2-årig periode; dog forskudt således, at kasseren ikke skal på valg samtidig med forpersonen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges af Generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer kan udmelde sig med 3 måneders varsel.

Stk. 3 Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen forslag til bestyrelsesmedlemmer udvalgt således, at foreningens målgrupper (jvf.§3) er hensigtsmæssigt repræsenteret.

Stk. 4 Alle foreningens hverv er i udgangspunktet ulønnet,medmindre andet afgøres af bestyrelsen.


 

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1 Hvert år indkalder bestyrelsens forperson med mindst 3 ugers varsel til en Generalforsamling.

Stk. 2 Dagsorden for Generalforsamlingen omfatter som minimum følgende emner:

1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Regnskab 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Fastsættelse af kontingenter 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt.

Stk. 3 General forsamlingen kan kun træffe afgørelser i sager, som er på dagsorden, eller som er skriftligt fremsat af medlemmerne med reference til stk. 2, pkt. 7 mindst 2 uger før Generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog §9.

Stk. 5 Hvert medlem har én stemme, som kan afgives ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

§ 7 Bestyrelsens forpligtelser

Stk. 1 Bestyrelsen forpligtes at: ➢​ Påse overholdelse af foreningens vedtægter ➢​Fastsætte drifts mæssige rammer​ ➢​Organisere events, debat, medie- og presseindlæg➢​Kommunikere med medlemmerne og påse medlemshvervning ➢ Udarbejde budgetter og regnskaber

Stk. 2 Forpersonen indkalder bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel til mindst 4 årlige møder. Ekstraordinære møder kan indkaldes på opfordring af blot ét af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelses medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal (jvf., dog §9). Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4 Efter hvert bestyrelsesmøde udsender referenten i beslutningsreferat inden 30 dage. Referatet godkendes på efterfølgende møde.

Stk. 5 Kassereren er ansvarlig for den årlige udarbejdelse at beretning, budgetter og regnskab.
 

Stk. 6 Bestyrelsen skal hvert år (i fjerde kvartal) udfærdige et budget for det kommende år. Kassereren er ansvarlig for den løbende opfølgning, og for at eventuelle afvigelser adresseres på årets bestyrelsesmøder.

Stk 7. Bestyrelsen skal hvert år allokere midler til indsatser omkring foreningens mission for så vidt, at det er økonomisk forsvarligt (jf. Stk 6).


 

§ 8 Regnskabsprocedurer og Revision


Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Foreningen tegnes af forpersonen og kassereren i foreningen.

Stk. 3 Forpersonen og kassereren sørger for sekretariatsfunktioner og det løbende regnskabsmæssige arbejde for foreningen, herunder kontingentopkrævning og registrering. Foreningens kasserer er ansvarlig for de regnskabsmæssige dispositioner.

Stk. 4 Foreningens regnskab revideres årligt af en af Generalforsamlingen valgt revisor. Det reviderede regnskab udsendes med indkaldelsen til den årlige Generalforsamling.
 

Stk. 5 Forpersonen er ansvarlig for, at revideret regnskab og årsberetning fremsendes til bestyrelsens godkendelse, senest 4 uger før Generalforsamlingen afholdes.


 

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændring af foreningens vedtægter kræver vedtagelse med 2/3 flertal på en Generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Er mindre end halvdelen af medlemmerne repræsenteret ved behandling af et vedtægtsændrings forslag kan 5 forslaget indbringes for en ny Generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset fremmødeprocent.


 

§ 10 Ophør og udmeldelse

Stk 1 Medlemmer af foreningen kan opsige medlemskab med 3 måneders varsel.

Stk. 2 Ved eventuel udmeldelse at foreningen forbliver indbetalt kontingent, sponsorbidrag og andre økonomiske bidrag i foreningen.
 

Stk. 3 Bestyrelsen kan vedtage at indstille beslutning om foreningens ophør, likvidation, indlægning eller sammenlægning med anden relevant organisation til en Generalforsamling.

 

Vedtagelse kræver flertal som angivet i § 9. I en sådan situation træffer Generalforsamlingen også afgørelse om disposition af foreningens formue.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på Generalforsamlingen den 03.11.2020.